חובת דרישת חשבונית מס והגבלת תשלום במזומן

עוסק (מורשה או פטור) אשר מעוניין להכיר בהוצאה עסקית שהוציא לצורך פעילותו, בסכום שבין 310 ₪ ועד 20,000 ₪, חייב לבקש חשבונית מס או לשלם בהעברה בנקאית, כרטיס אשראי או צק למוטב בלבד. (כלומר אין איסור מפורש על תשלום במזומן כל עוד הצגת חשבונית מס.)

תשלומים מעל 20,000 ₪, חובה לדרוש חשבונית מס וחל איסור על תשלום במזומן. מגבלה נוספת הינה לתשלום בצק מוסב – אלא אם צוין על גב הצק שם המשלם, חתימתו ומספר עוסק שלו.

להלן לשון החוק:

חובת עוסק בעת רכישה (תיקון מס' 26) תשס"ג-2003

47א.    קונה שהוא חייב במס, שרכש נכסים או שירותים לצורך עסקו או לשימוש בעסקו או לצורך פעילותו, חייב לנהוג כלהלן:

הודעה תשע"ד-2014

(א)         עלה ערך הנכסים או השירותים על 310 שקלים חדשים אך לא הגיע ל-20,000 שקלים חדשים, ידרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס או ישלם בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי או בשיק שהוא חתום עליו כמושך ונאמר בו כי התשלום הוא למוכר בלבד;

(ב)         היה ערך הנכסים או השירותים 20,000 שקלים חדשים או יותר, חייב הוא לדרוש ממוכר שהוא עוסק מורשה חשבונית מס ולא ישלם בשטרי כסף, ואם שילם בשיק מוסב יוסיף על גב השיק את שמו, חתימתו ומספר הרישום במשרד מס ערך מוסף.

(ג)          הטוען שקיים תנאי סעיף זה – עליו הראיה.