הפרשות סוציאליות

בגין תשלומים מסוימים ניתן לקבל הקלות מס – ניכוי מההכנסה או זיכוי מסכום המס, כמפורט להלן. יש לזכור כי קבלת ההטבות מותנית בקיום הכנסות חייבות במס ולבחון את גובה ההכנסה לפני ביצוע התשלום. ניתן לפנות למשרדנו בכדי לבדוק מהו סכום ההפקדה הנחוץ בכדי לקבל הטבות מס מקסימאליות.

קרן השתלמות

הכנסה קובעת – סכום הכנסה נטו עד תקרה של 234,000 ₪ .

עצמאי ששילם לקרן השתלמות לעצמאים באפשרותו להפקיד עד 7% מההכנסה הקובעת (7% *234,000) שזה 16,830 ₪ לעצמאי המשתכר מעל 224,000 ₪ נטו.

ההוצאה המוכרת תהיה 4.5% בלבד, דהינו במקרה הזה 10,530 ₪ .

(יש לציין כי בכדי לקבל את ההוצאה המקסימאלית דהינו 4.5% חובה להפקיד 7% מההכנסה הקובעת)

 

קופת גמל לקצבה או לתגמולים

הגדרות:

עמית יחיד – נולד לפני שנת 1961

עמית מוטב- יחיד שהפקיד לקופת גמל לקצבה סכום העולה על 13,024 ₪

לעמית יחיד -תקרת הכנסה מזכה – סכום הכנסה נטו עד 132,000 ש"ח

עמית יחיד

יינתן ניכוי מרבי של 7% מההכנסה. במידה והכספים הופקדו לקצבה יינתן ניכוי נוסף של עד 4% למפקידים מעל 12%.

יינתן זיכוי בסך של 5% מההכנסה.

אם ביום 01.01.08 מלאו לך 50 שנה יש אפשרות לקבל ניכוי מוגדל של במקום 7% - 10.5%

11%-16.5%

עמית מוטב

יינתן ניכוי של 11% בשל תשלומים לקופת גמל לקצבה כעמית עצמאי עד לסכום של 93,600

יינתן ניכוי נוסף של עד 11% (תלוי בגובה ההפקדות) על הכנסה נוספת אך לא יותר מ 93,600

יינתן זיכוי בסך של 5% מסכום מרבי של 175,200.

נציין כי רשויות המס מחייבות הפקדות לגמל וקה"ל באופן שוטף במהלך השנה ולא בהפקדה חד פעמית, כך שרצוי לבצע הפקדות בשוטף החל משנת המס 2009.