ביטוח לאומי – עצמאים

לעצמאים המשלמים מקדמות חודשיות למוסד לביטוח לאומי, כדאי להקדים ולשלם את מקדמת חודש דצמבר 2017(שמועד תשלומה החוקי הוא 15.1.2018) עד סוף דצמבר 2017, וכך יוכלו ליהנות מניכוי של 52% מסכום דמי הביטוח ששולמו עוד בשנה הזו. כן מומלץ להקדים ולשלם את הפרשי דמי הביטוח המתייחסים לשנת לשנים קודמות. יש לפנות לביטוח לאומי להסדרת תשלום ההפרשים בהקדם.

בעקבות תיקון 103 ו 104 לחוק הביטוח הלאומי ,אנו ממליצים לקרוא את המאמר המצורף ולהתייעץ עם הרו"ח על ההשפעה הצפויה למקרה הספציפי שלך בשנת 2017.

מומלץ לבחון את היחס שבין ההכנסות מכל המקורות לפני תום שנת המס על מנת להימנע מתשלום דמי ביטוח על הכנסות פסיביות. נזכיר כי בהתאם לפרקטיקה הכנסות שאין רואים אותן כהכנסה לעניין תשלום דמי ביטוח כמו הכנסות דמי שכירות פטורים ממס, הכנסות משוק ההון והכנסות דומות, למעט הכנסות מדיבידנד הצמדה וריבית שמקבל בעל שליטה מחברה בשליטתו, אינן נכנסות לחישוב הנ"ל.