השכרת דירה למגורים - מסלולי מס אפשריים

א. פטור ממס על הכנסות דמי שכירות

הכנסות יחיד מהשכרת דירות למגורים ליחידים,או לגופים שנקבע לגביהם בתקנות כי הפטור חל עליהם (לא לחברות או עסקים), עד לתקרת הכנסה חודשית מהשכרת דירות למגורים של כ 5,010₪, פטורות ממס בשנת 2017.
לגבי השכרת הדירה ליחידים בלבד, מומלץ לא להסתפק בהכללת סעיף זה בחוזה אלא לקבל על כך אישור מהשוכר. על פי פסיקת בית המשפט "עצימת עין" של משכיר כמוה כידיעה על קיום העסק והפטור עלול להישלל (מע"ה 538/03 – יוסף גרעין).

ב. תשלום מס בשיעור 10%

משכירי דירות למגורים שאינם זכאים לפטור ממס או שהכנסתם עולה על הסכום הפטור ממס רשאים, לפי סעיף 122 לפקודה, לשלם 10% מס סופי על ההכנסה, ללא יכולת לתבוע ניכוי הוצאות בגינה. שיעור מס זה מותנה בכך שההכנסה אינה הכנסה מעסק ושהמס שולם תוך 30 יום מסיום שנת המס. אין כל מגבלה לסכום ההכנסה משכירות המאפשר בחירה במסלול זה.

חשוב מאוד ליצור עימנו קשר עוד במהלך חודש ינואר 2018 כדי לבחון באיזה מסלול רצוי לבחור כך שבמידה ויוחלט לבחור בתשלום מס סופי של 10% התשלום יבוצע במועד תוך 30 ימים.

ג. מיסוי רגיל וניכוי הוצאות

מסלול נוסף הוא תשלום מס בשיעורים הרגילים על ההכנסה מדמי שכירות בניכוי הוצאות שהוצאו בייצור אותה הכנסה. הכוונה היא בעיקר להוצאות פחת (צמוד למדד לפי הוראות חוק התיאומים) וריבית על ההלוואה לרכישת הדירה. במידה ונוצר הפסד מההשכרה הוא ניתן לקיזוז בשנים הבאות מהכנסות מאותה דירה.

מספר דגשים לאפשרות זו:

- הכנסה זו נחשבת להכנסה פאסיבית ששיעור המס הנמוך ביותר הינו 30%.

- על פי סעיף 8(ב) לפקודת מס הכנסה, ההכנסות מדמי שכירות מתחייבות במס בשנה בה התקבלו בפועל – גם אם מדובר בהכנסות מראש.משמעות הדבר היא כי ניתן יהיה להקדים קבלת הכנסות מהשכרת נכסים לשנה בה צפויים שיעורי מס נמוכים ולקזז את ההוצאות בשנה בה ההכנסות גבוהות יותר.