בסיס דיווח על הכנסה- מזומן / מצטבר

קיימות שתי שיטות לדיווח על תוצאות עסקיות לרשויות המס – דיווח על פי בסיס מזומן ודיווח על פי בסיס מצטבר. דיווח על פי בסיס מזומן מתייחס ל תקבולים ותשלומים שבוצעו בפועל, דיווח על בסיס מצטבר מתייחס למועד ביצוע העסקאות ולא למועד תשלומן בפועל.

על בסיס מזומן רשאי לדווח כל עסק אשר אין בעסקו מלאי מהותי.

כדאיות הדיווח על בסיס מזומן: עסקים אשר הנפיקו חשבוניות ללקוחותיהם אך טרם קיבלו תקבול מתאים בגין חשבוניות אלו ובמקביל עסקים אלו אינם חייבים תשלומים לספקים.

עסקים שמדווחים לפי בסיס מזומן חייבים לשלם את כל הוצאותיהם, כולל שכר חודש דצמבר בפועל, בהמחאות שיימשכו מהבנק עד ליום 31 בדצמבר 2015. הם יכולים להקדים רכישת שירותים שונים (מנויים על פרסומים מקצועיים, דמי חבר וכד') ובכך להקדים את התרת ההוצאה. במקביל – יכולים המדווחים על בסיס מזומן לדחות קבלת הכנסות לשנה הבאה כי קבלת המחאה שזמן פירעונה דחוי לשנה הבאה אינה מהווה הכנסה עד למועד הפירעון (נזכיר כי הדחייה היא רק לגבי הוצאת חשבונית – לגבי הוצאת קבלה אין כל הקלה וקיימת חובה להוציא קבלה על השיק הדחוי במועד קבלתו).