טיפים, תכנוני מס ונקודות חשובות לסוף שנת 2017

רגע לפני שהשנה מסתיימת לנו, קיבצנו עבורכם טיפים ודגשים חשובים:

•דוח רווח והפסד לשנת 2017.

אנו ממליצים לבדוק אתהרווח הצפוילשנת 2017 ולראות אם יש הפרשים לשלם או לקבל ממס הכנסה וביטוח לאומי ולהתאים את מקדמות המס בהתאם.

במידה והמקדמות על חשבון המס ששולמו במהלך השנה אינם מספיקים לתשלום חבות המס רצוי לשלם את ההפרש עד 31 בינואר2017 ולהימנע מחיוב הפרשי הצמדה וריבית ולעיתים גם קנסות.


נקודה חשובה מאד: אם ביטלתם מקדמות בשנת המס 2017 וצפוי לכם מס לשלם באותה שנה ,חשוב להגדיל את המקדמותולשלם את המס עוד השנה כדי להימנע מקנסות מיותרים.


בדרך כלל לעוסקים מורשים אנו מבצעים בדיקת רווחיות לאחר הגשת דוח מע"מ 09-10,

עוסקים פטורים ועוסקים מורשים שמנהלים לבד את הנהלת החשבונות מוזמנים לשלוח לנו מייל תזכורת + גיבוי מהתוכנה או ריכוז נתונים מהספר תקבולים ותשלומים.

ספירת מלאי

עסקים אשר ברשותםמלאי מוצרים, יש לספור את המלאי שבעסק ביום 31.12 או בתוך 10 ימים לפני או אחרי תאריך זה (ולבצע התאמות מתאימות על מנת להגיע למלאי של יום 31.12) ניתן לבצע ספירת מלאי גם תוך 30 ימים לפי או אחרי תאריך זה אך רק לאחר הודעה בכתב לפקיד השומה. ראה הנחיות לביצוע ספירת מלאי כאן.

הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות

נותני שירותים ועסקים אחרים שאין להם מלאי מהותי בעסק, יש באפשרותם לדווח למס הכנסה על בסיס מזומן. עסקים אלו הצופים רווח לשנת 2017 יכולים להקדים רכישת הוצאות שוטפותהנדרשות לצורך פעילות העסק או לדחות קבלת הכנסות לשנת 2018.

למאמר בנושא דיווח על בסיס מזומן או מצטבר לחץ כאן
לרשימת הוצאות מוכרות לחץ כאן

פנסיה לעצמאים

החל משנת המס 2017, מחויבים עצמאים אשר הגיעו לחבות במס ( למעט עצמאים עד גיל 21 אושהיו בני 55 ב1/1/2017) להפריש לעצמם לקצבה על פי השיעורים הבאים:

- עד הכנסה חודשית של כ 4,836 ש"ח: הפרשה בשיעור 4.45% ( עד215₪ בחודש)

- על סכום הכנסה חייבת מ4,836-9,673 ש"ח הפרשה בשיעור 12.55%. (מקסימום 607 ש"ח נוספים)

כלומר עצמאי שהכנסתו החייבת מגיעה לכדי 9,891 ש"ח ומעלה מחוייב להפריש לקצבה כ - 822 ש"ח בחודש.

יש לבצע הפקדה מתאימה עד לסיום שנת המס.

הפקדות לקופות גמל וקרן השתלמות.

במידה וצפוי רווח חייב במס ניתן לקבל הטבת מס במידה ותפקידו לפנסיה, לקרן השתלמות,לביטוח חיים או לאובדן כושר עבודה.

- שיעור ההפקדה המירבי (לקבלת הטבות מס)לקרן השתלמות הינה 4.5% מההכנסה החייבת עד לתקרה של 11,170 ₪ בשנה.

- שיעור הפקדה מירבי לקבלת הטבות המס לקרן פנסיה הינה 16.5% מההכנסה החייבת ועד לתקרת הפקדה בסך 34,056 ₪ בשה.

ביטוח לאומי

במהלך שנת המס עצמאי משלם מקדמות לביטוח לאומי המהווה מקדמה על חשבון המס הסופי שיקבע עם הגשת הדוח השנתי. לעיתים גובה המקדמות ששולמו במהלך השנה אינו משקף את הרווחיות האמיתית של העסק ולאחר הגשת דוח שנתי מגלים שקיים חוב מס בגין הפרשי תשלום. לכן, אנו ממליצים לבחון את רווחיות העסק במהלך חודש דצמבר ולשלם את יתרת מקדמות המס לביטוח לאומי עוד בדצמבר.

חשוב להבין שאתם גם מבוטחים לצורך פגיעה בעבודה ונכות לפי גובה המקדמה החודשית האחרונה ששילמתם (גמלה חוסמת)ולכן יש חשיבות גדולה להיות מוגדרים כעצמאים בביטוח לאומי ולשלם את המקדמות לפי הרווח הנכון.

בנוסף - כ 1/3 מכל תשלום לביטוח לאומי מהווה הוצאה מוכרת, וכדי שתוכר הוצאה זו יש לשלם את ההפרשים(במידה ויש) עוד השנה כולל מקדמה של חודש 12.2017.

למי שמוגדר כעצמאי שאינו עונה להגדרה של עצמאי ("עצמאי קטן")לשים לב לא לעבור רווח ממוצע חודשי של כ 4700 ש"ח כדי שלא ישנו את ההגדרה לעצמאי מלא.

הכנסות מהשכרת דירה למגורים

במידה ובבעלותכם דירה למגורים בארץ ישנם שלושה מסלולי מס אפשריים:

- מסלול פטור :על הכנסה למגורים בארץ ניתן לדווח בפטור ממס עד תקרת5,010 ₪ לחודש לשנת 2017.
- מסלול 10% מס: במידה והכנסות משכירות בארץ עולים על תקרת הפטור ניתן לשלם מס בשיעור 10% מסך הכנסות השכירות השנתיות. במסלול זה לא ניתן להכיר בהוצאות ויש לשלם את המס תוך 30 ימים מתום שנת המס כלומר עד 31.1.2018.
- מסלול רגיל: הכרה כנכס בית, בודקים את הרווח (הכנסות בניכוי הוצאות) משכירות ומשלמים מס בשיעור 30% ומעלה(למי שמעל גיל 60 יחויבבמדרגות מס רגילות החל מ 10%)מסלול זה טוב למי שצופה קיזוז הוצאות גבוהות.

למידע רלוונטי באתר מס ה הכנסה לחץ כאן

לגבי הכנסות משכירות מדירהבחו"ל:

קיים מסלול 15% מס: ניתן לשלם מס בשיעור 15% מסך הכנסות השכירות השנתיות( בניכוי פחת על הנכס)ללא אפשרות קיזוז מס ששולם בחו"ל. או אפשרות נוספת: בדיקת רווחיות (הכנסות בניכוי הוצאות) ותשלום מס בשיעור 30% ומעלה אך עם אפשרות קיזוז מס שנוכה בחו"ל - במידה וקיימת אמנה למניעת כפל מס בין המדינות.

אנו ממליצים לפנות אלינו להתייעצות ובחינת מסלול מס הרלוונטי אליכם.

הוראות ניהול ספרים

עוסק פטור מחויב בשמירת תיק תעוד חוץ - רכוז חשבוניות וקבלות שנתקבלו מהספקים וכן פנקס קבלות.

עוסק מורשה (עצמאי או חברה) מחויב בניהול ספרים על פי הוראות ניהול ספרים הרלוונטים לעסקו ובהתאם למחזור עסקאותיו ומספר עובדיו בעסק.

ליקויים בהוראת ניהול ספרים כגון: אי רישום קבלה, אי ניהול ספר הזמנות וכדומה, עלול להוביל לפסילת ספרים מול רשויות המס.

על כן אנו ממליצים לוודא מהם הוראות ניהול הספרים הרלוונטים לעסקכם.

שמירת מערכת החשבונות

יש לשמור את מערכת החשבונות 7 שנים משנת המס אליה היא מתייחסת או 6 שנים מיום הגשת הדוח על ההכנסה לאותה שנה, לפי המאוחר. כלומר, הנהלת חשבונות לשנת המס 2011 ובהנחה ודווחה לרשויות המס במועד קרי בשנת 2012,יש להמשיך ולשמור את מערכת הנהלת החשבונות בגינה עד לתוםשנת 2017.

חובות אבודים
תביעת חוב אבוד כהוצאה זה עבודה לא פשוטה ,בד"כ עדיף לנסות לגבות את החוב גם אם מדובר על הנחה משמעותית, במידה וזה לא הולך מומלץ לנסות להפעיל עו"ד שיאשר כי אכן ומדובר בחוב אבוד.

עוסק פטור
כיום התקרה לעוסק פטור הנה 98,707 ₪ (הכנסות ברוטו)
לכל העוסקים הפטורים שהגיעו לסף התקרה בחודש 12/17 נא תשומת לבכם לנושא של דחיית הכנסות כדי לא לחרוג מהתקרה השנה.
במידה וחרגתם אנא ידעו אותנו.

מספר דברים שצריך להכין ולשים לב לביצוע עוד בשנת המס - 2017 סיכום

- בדיקת רווחיות לשנת 2017ותשלום הפרשי מקדמות למס הכנסה וביטוח לאומי.

- לבצע הפקדות לפנסיה וקה"ל עד לתום שנת המס על מנת לקבל את הטבות המס.

- לבצע רישום ספידומטר של הרכב ל 31.12.17

- להקפיד על רישום ספירות מלאי בהתאם להנחיות.

- דמי לידה- כל מי שצופה ללדת בשנת 2018, אנא ידעי אותנו על מנת שנוודא כי הינך מסווגת כנדרש מול ביטוח לאומי.

מספר נושאים לתשומת לבכם לביצוע בשנת 2018

- עוסק פטור- יש לדווח למשרדנו על מחזור העסקאות של העסק בשנת 2017.עד לתאריך 31.01.18 על מנת שנדווח למע"מ.

- למעסיקים: יש לדאוג להחתים את עובדיך על גבי טופס 101 עדכני לשנת 2018 ולהעביר למשרדנו.

- לבעלי הכנסות משכר דירה למגורים המעוניינים בתשלוםמס בשיעור 10% יש לעדכן את משרדנו עוד במהלך חודש ינואר 2018 שכן יש צורך בתשלום המס תוך 30 ימים מסיום שנת המס.

ליצירת קשר עם רואה חשבוןבמשרד לחץ כאן


בכבוד רב, ובברכה

משרד אזולאי רואי חשבון