הפקדות פנסיה לעצמאים החל מ1.1.2017

 

ככלל, החל משנת המס 2017, עצמאים בעלי הכנסה חייבת במס חייבים להפקיד לקופת גמל לקצבה (פנסיה חובה לעצמאים).

חריג לכלל זה יחול על אחד מאלה:

-          עצמאי אשר גילו מתחת לגיל 21 שנה.

-          עצמאי שהגיע לגיל פרישה.

-          עצמאי שמלאו לו 55 שנה עד לתאריך 1.1.2017.

-          עצמאי שטרם חלפו שישה חודשים מהמועד שבו הפך לעצמאי.

-          עצמאי אשר אינו מגיע לחבות במס באותה שנת מס.

סכום הפנסיה להפקדה:

על סכום ההכנסה החייבת בהפקדה ועד לסכום חודשי של כ 4,945 ₪ (מחצית מהשכר הממוצע במשק) יש להפקיד 4.45%.

על סכום ההכנסה החייבת מ – 4,945 ₪ ועד ל-9,891 ₪ (השכר הממוצע במשק). יופקד 12.55%.
תקרת ההפקדה כ 850 ש"ח לחודש,  למי שמרוויח מעל  כ 10,000 ש"ח
לדוגמא:

בהנחה והכנסתך החודשית הינה כ – 8,000 ₪ בחודש:

על הכנסה עד לסכום 4,945 ₪ עליך להפקיד         220 ₪

על הכנסתך בסך 3,055 ₪ עליך להפקיד              383

ובסך הכל עליך להפקיד עבור פנסיה (חודשי)         603 ₪

מועד התשלום

יש לבצע את ההפקדות עד לתום שנת המס. אנו ממליצים לבצע הפקדות מדי חודש על פי הערכת הכנסה חייבת לפי שנה קודמת ובתום שנת המס לבצע התאמות.

הטלת קנסות במידה ולא יופקדו סכומים לפנסיה:

במידה ולא יופקדו הכספים בהתאם לשיעורים הנקובים לעיל, יוטל קנס בגובה 500 ₪ וזאת על כל עצמאי שהכנסתו החייבת השנתית עלתה על 60,000 ₪ בשנה.
בעקבות החוק החדש, השיעורים לביטוח לעצמאי תוקנו ובוצעה הפחתה כדילקמן :
עד רווח של כ 5804 ש"ח שיעור הביטוח לאומי  5.97%  ( עד 31.12.16 השיעור היה 9.82%)
מעל רווח של 5804  ועד התקרה שהיא 43,240 ש"ח שיעור הביטוח לאומי 17.83% (עד  31.12.16 השיעור היה 16.23%)
 
בברכה
אזולאי רואי חשבו ן